Ergo Laboris

Nosaltres

Ergo Laboris està formada per professionals altament qualificats, especialitats en totes les disciplines de prevenció de riscos laborals, capaços d'aportar les millors solucions a cada necessitat.

Llegir més...

Us oferim un assessorament integral que inclou tots els aspectes de la prevenció dins de l'empresa, des de la implantació de sistema de gestió, fins a l'adequació total davant la Llei, passant pel seguiment continu i l'estudi de problemes específics que poden sorgir a cada moment i la formació necessària dels empleats.

SEGURETAT LABORAL

- Anàlisi dels riscos dels llocs de treball.
- Investigació d'accidents.
- Anàlisi de procediments de treball.
- Elaboració i implantació de plans d'emergència.
- Plans d'autoprotecció (PAU).
- Plans de seguretat i salut.
- Plans de mobilitat.
- Comprovació del compliment de seguretat en màquines (RD 1215/97).
- Programa de prevenció en gestió i transport d'amiant.

ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA

- Avaluació global d'ergonomia de les condicions de treball.
- Avaluació de llocs de treball amb pantalles de visualització de dades.
- Estudis de càrrega física, sobreesforços i moviments repetitius.
- Confecció de profesiogrames.
- Estudis i avaluacions de riscos psicosocials mitjançant metodologia quantitativa i/o qualitativa (qüestionaris i/o entrevistes).
- Redacció i implantació del Protocol de prevenció i actuació en cas d'assetjament psicològic, sexual i/o per raó de sexe.
- Investigació i avaluació de situacions de possible risc psicosocial.

HIGIENE INDUSTRIAL

- Avaluació de l'exposició a agents físics (soroll, il·luminació, vibracions, agents biològics, estrès tèrmic).
- Estudis de qualitat d'ambients d'interior.
- Avaluació específica d'agents químics.

MEDICINA DEL TREBALL

- Pla de vigilància i control de la salut dels treballadors en funció dels riscs inherents al lloc de treball.
- Elaboració i manteniment de la història clínica-laboral.
- Reconeixement mèdic específic en funció del lloc de treball.
- Centres mèdics propis i unitat mòbil.
- Seminaris i cursos específics en primers auxilis i hàbits saludables.

Ergo Laboris Ergo Laboris Ergo Laboris Ergo Laboris

Dades