Air Net Salas Limpias

Nosaltres

AIR NET Salas Limpias és una empresa que compta amb l'experiència de l'equip promotor de més de 20 anys en el disseny, la construcció i el manteniment d'instal·lacions de tractament d'aire per a sales netes i àrees de contenció.

Llegir més...

MANTENIMENT

A Air Net estem especialitzats en el manteniment d'instal·lacions de tractament de l'aire de sales netes, fluxos laminars, quiròfans, àrees de contenció biològica i zones crítiques.

No ens conformem només a mantenir les instal·lacions en bon estat, busquem sempre millorar el rendiment i disminuir la despesa energètica. És per això que tenim una metodologia basada en l'anàlisi i l'estudi. Sempre sota les normatives vigents específiques de sales netes o dels diferents equips que les componen.

Com i per què?

El principal objectiu d'una sala neta és evitar que el producte es contamini, per certificar que els límits de partícules es mantenen dins dels especificats. Les normes de fabricació correcta del sector farmacèutic recomanen que es realitzin recomptes de partícules anualment.
Aquest comptatge serveix per assegurar que les sales netes estiguin sempre per sota dels límits de partícules que marca la classificació ambiental a l'apartat 3.2 de la norma ISO 14644-1:2015 oa l'Annex I de la Guia de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments d'ús humà i veterinari.

És convenient que durant els manteniments es comprovin els paràmetres següents:

- Sobrepressions de sales, per assegurar que no entra aire sense tractar o provinent duna sala de menor classificació ambiental.

- Estat físic dels filtres de mitjana i alta eficàcia, per assegurar que no hi ha cap filtre trencat i que tot l'aire que entra a la sala ha estat degudament filtrat.

- Cabals d'aire, en el funcionament normal d'una sala, el moviment de personal i maquinària generen partícules, depenent dels moviments/hora la sala trigués més o menys a recuperar el seu estat normal.

- Neteja de la sala, tot i tenir tots els punts controlats anteriors, les entrades i sortides de personal provoquen l'entrada de partícules que s'acaben dipositant a terra, parets i mobiliari. L'única manera de fer-les desaparèixer és amb neteja manual (aquest servei és fora del nostre abast).

IOT NET M 30 S VISIO

IOT NET M 30 S VISIO, està format per sondes amb tots els sensors necessaris per a la recollida de dades en equips de tractament de l'aire, que connectat a la xarxa wifi s'envien al núvol on es processen i analitzen, generant alarmes en el cas que superin uns valors preestablerts, aportant tota la informació necessària per analitzar la instal·lació i detectar on es troba el problema.

Air Net Salas Limpias Air Net Salas Limpias Air Net Salas Limpias Air Net Salas Limpias Air Net Salas Limpias